Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania CBM

Celem Centrum jest:

 1. Działalność naukowo-badawcza w obszarach:
 • młodzieży
 • edukacji
 • zmian społecznych
 • dewiacji i dezorganizacji społecznej
 • polityki społecznej
 • wykluczania społecznego
 • emigracji
 1. Działalność konferencyjna:
 • organizacja konferencji na UP,
 • współorganizacja konferencji zewnętrznych,
 • udział członków Centrum w konferencjach krajowych i zagranicznych.
 1. Organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach organizacyjnych (urzędach, placówkach) zajmujących się problematyką polityki młodzieżowej.
 2. Działalność doradcza i ekspercka w zakresie polityki młodzieżowej.
 3. Stworzenie platformy wymiany wiedzy, myśli i dobrych rozwiązań w zakresie polityki młodzieżowej.
 4. Redakcja czasopisma w otwartym dostępie Youth in Central and Eastern Europe umieszczanym na stronie Wydawnictwa Naukowego UP.
 5. Redagowanie serii wydawniczej Problemy Młodzieży

Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie badań naukowych nad następującymi zagadnieniami:

 • wiedzy na temat młodzieży,
 • funkcjonowania młodzieży w środowisku lokalnym,
 • zagrożeń i zachowań ryzykownych młodzieży,
 • zróżnicowań wewnątrzgeneracyjnych,
 • strategii adaptacyjnych młodzieży w państwach postkomunistycznych,
 • emigracji młodzieży,
 • polityki młodzieżowej,
 • ewaluacji programów profilaktycznych,
 • społecznych skutków reform edukacyjnych,
 • przeobrażeń edukacji pod wpływem zmian społecznych,
 • nierówności edukacyjnych.