Przejdź do menu Przejdź do treści

Cele projektu

W wyniku pandemii Covid-19 na całym świecie zostały zamknięte szkoły i uczniowie przeszli na nauczanie zdalne. Ponieważ pandemia spowalnia, istnieją duże szanse, że w najbliższym czasie nie nastąpi kolejna zmiana trybu nauki stacjonarnej na zdalną, tak, jak miało to miejsce w latach 2020-2021. Dlatego też zbadanie uczniów przed
powrotem do nauki w trybie stacjonarnym stanowić może jedyną szansę na analizę tego zjawiska i rozpoznanie mogących się pojawić zagrożeń. Głównym celem badań będzie określenie barier utrudniających powrót uczniów do szkoły w Europie Środkowo-Wschodniej dlatego zakłada się prowadzenie badań na obszarze dwóch różnych
państw (w Polsce i na Ukrainie). Przyjmujemy, że tak długi okres wyłączenia uczniów z tradycyjnej edukacji będzie miał negatywne skutki w sferze poznawczej, psychologicznej i społecznej. Kolejnym celem będzie też porównanie kondycji psychospołecznej uczniów w Polsce i na Ukrainie i sprawdzenie czy różnice ekonomiczne i kulturowe będą miały wpływ na analizowane zjawisko. Uzyskana wiedza zostanie wykorzystana do oceny poziomu zagrożenia powrotu uczniów do szkoły. Dzięki niej władze oświatowe będą mogły prowadzić racjonalną politykę wspierającą powrót uczniów do szkół. Wyniki badań pozwolą też na przygotowanie modelu teoretycznego pokazującego
wpływ kwarantanny na kondycję psychospołeczną młodzieży i jej zdolności readaptacyjne. Do uzyskania zamierzonych rezultatów badawczych zostaną przeprowadzone sondaże wśród młodszych uczniów w wieku 9-14 lat oraz starszych uczniów ze szkoły średniej w wieku 15-18 lat z wykorzystaniem techniki CAPI. Proponowana metodologia pozwala na stosowanie w badaniach skal i indeksów oraz daje możliwość dotarcia do respondentów ze wszystkich klas społecznych. Dzięki możliwościom stwarzanym przez Grant Interwencyjny mamy unikalną szansę zrealizowania badań w najbardziej optymalnym momencie uchwycenia negatywnych skutków lockdownu na uczniów i jego wpływu na psychospołęczne funkcjonowanie w szkole.

As a result of the Covid-19 pandemic, schools were closed around the world and students switched to remote learning. As the pandemic is slowing down, there is a good chance that there will not be another return to remote learning in the near future, as there was in 2020-2021. Therefore, this may be the last chance to perform a study on the students, to analyze the long remote-learning phenomenon and identify possible threats, immediately as they return to studying in classrooms. The main objective of the research will be to identify barriers present in students returning to in-class learning in Central and Eastern Europe. It is assumed that this research will be conducted in two different countries (Poland and Ukraine). We hypothesize that such a long period of exclusion of students from traditional education will have negative cognitive, psychological and social effects. Another objective will be to compare the psychosocial condition of students in Poland and Ukraine and to check whether economic and cultural differences have an impact on the analyzed phenomenon. The acquired knowledge will be used to assess the level of risk present for students returning to school. This risk assessment will allow educational authorities to pursue a rational policy supporting the return of students to schools. The research results will also allow for a theoretical model to be prepared to illustrate the impact of quarantine on the psychosocial condition of youth and their readaptation abilities. The research will be conducted through surveys of younger students aged 9-14 and older students from secondary school aged 15-18 using the CAPI technique. The proposed methodology allows for the use of scales and indexes in research and enables respondents from all social classes to be reached. Thanks to the possibilities offered by the Intervention Grant, we have a unique opportunity to conduct research at the most optimal moment of capturing the negative effects of lockdown on students.