Przejdź do menu Przejdź do treści

Krakowski Barometr Młodzieży

Młodzież polska i ukraińska w warunkach zmian społecznych
Badania mają na celu pokazanie, w jaki sposób zmiany społeczne, takie jak globalizacja i transformacja, wpływają na funkcjonowanie młodzieży. Adaptacja do zmian jest mierzona poziomem aspiracji życiowych, kondycją psychospołeczną młodzieży oraz strategiami życiowymi, jakie podejmuje młodzież. Badania obejmują także moduł eksploracyjny w zakresie rozpoznania tożsamości indywidualnych młodych ludzi. Pozwoli on na wstępne określenie, na ile badana młodzież przystosowuje się do życia w społeczeństwie ryzyka. Tak więc, głównym celem badań jest uchwycenie wpływu różnych faz transformacji w społeczeństwach postkomunistycznych na procesy adaptacyjne młodzieży. Realizację tego zadania uzyskać zamierzamy porównując młodzież polską i ukraińską.
W ramach prowadzonych badań brana też będzie pod uwagę problematyka zróżnicowanych szans życiowych młodego pokolenia. W tym celu badania zostaną przeprowadzone w dwóch miastach (Kraków i Przemyśl) oraz dwóch znajdujących się na Ukrainie (Lwów i Użhorod).
Projekt był prowadzony przez dr hab. Piotr Długosz, prof. UP oraz dr Annę Karnat. W badaniach uczestniczyli też: dr Anna Szklarska, dr Aldona Guzik, dr Małgorzata Kuźbida. Sondaż w szkołach realizowali  studenci socjologii SUM: Joanna Kucia, Artur Wcisło, Paulina Czekaj, Patrycja Bielecka, Kamila Bielecka.

Krakowska młodzież w sytuacji pandemii
W marcu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK podpisał z Instytutem Filozofii i Socjologii UP   porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY.
W ramach KRAKOWSKIEGO BAROMETRU MŁODZIEŻY przeprowadzone zostały badania związane z sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa (marzec 2020 r). Dwie ankiety skierowane do krakowskich studentów oraz uczniów szkół średnich miały na celu zbadanie wpływu takiej sytuacji na życie i nastroje młodych ludzi. Badania pokazują też postawy młodzieży przebywającej w warunkach przymusowego odosobnienia.https://mlodziez.krakow.pl/2020/03/27/krakowski-barometr-mlodziezy/

Jakość życia młodzieży ukraińskiej mieszkającej w Krakowie
Centrum Badań Młodzieży wraz z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaczyna realizować projekt badawczy Krakowski Barometr Młodzieży, który tym razem będzie  dotyczył ukraińskiej młodzieży zamieszkującej i uczącej się w Krakowie.
W badaniach będą podejmowane kwestie jakości życia, edukacji, stylów życia, aspiracji edukacyjno-zawodowych oraz ocena działalności instytucji i organizacji społecznych, które mają ofertę edukacyjną i kulturową adresowaną do młodzieży ukraińskiej.
Dzięki zrealizowanym badaniom UMK a szczególnie program Młody Kraków będzie mógł dostosować swoją ofertę do potrzeb młodzieży ukraińskiej.